Rainbow Chalk No Prep Paint Metallic Paints come in three sizes

2 oz. Sample Size     $8.99

8 oz.                              $21.99

16 oz.                            $29.99

Metallic Rose Gold
Metallic Champagne
Metallic White Pearl
Metallic Silver
Metallic Gold
Metallic Aqua Blue
Metallic Whimsical Green